tb paving specialist s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží
e- shop www.optimas.cz

I.Základní ustanovení
Prodávající:
tb paving specialist s.r.o.
se sídlem Brno, Skalky 2918/28, PSČ 616 00
IČ: 253 33 623, DIČ: CZ25333623
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 26676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 43-3431420297/0100 pro platby v CZK
kontaktní údaje kanceláře:
adresa: Zahradnická 223/6 603 00 Brno
tel: +420 544 526 400
výhradní dovozce a prodejce nářadí OPTIMAS v ČR a SR
(dále jen jako „společnost“ nebo prodávající“)

Působnost obchodních podmínek

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“) provozovaného pod doménou www.optimas.cz (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují obchodní závazkové vztahy vznikající při dodávkách zboží a služeb kupujícímu, kterým se rozumí subjekt, který provedl objednávku zboží v e-shopu tím, že vyplnil povinná pole elektronického formuláře (tj. zejména specifikaci objednávaného zboží, počet kusů a vlastní identifikační údaje) umístěného na shora uvedených webových stránkách a který dále poskytl zaškrtnutím příslušného pole uvedeného formuláře souhlas s těmito VOP (dále jen „objednávka“) a odeslal ji prodávajícímu (dále jen“kupující¨).
 2. Společnost tb paving specialist s.r.o. jako výhradní partner a dovozce zastupuje a prodává nářadí a související produkty německého výrobce společnosti Optimas GmbH, Industriestr. 12, D-26683 Saterland-Ramsloh, Spolková republika Německo prostřednictvím e-shopu na www.optimas.cz (dále jen „zboží“).
 3. VOP jsou tak v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nedílnou součástí kupních smluv sjednávaných prostřednictvím e-shopu mezi prodávajícím a kupujícími. VOP se tak použijí vždy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno písemně jinak.
 4. Pokud je kupujícím spotřebitel, tyto VOP se nepoužijí a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy upravujícími vztahy, v nichž na straně kupujícího vystupuje spotřebitel.
 5. Kupní smlouva na zboží dodávané prodávajícím prostřednictvím e-shopu na www.optimas.cz tak v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku vzniká:
  1. vyplněním a odesláním objednávky kupujícím (návrh smlouvy);
  2. potvrzením objednávky prodávajícím (přijetí návrhu smlouvy);
  3. tzn. kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno potvrzení objednávky zaslané prodávajícím (dále jen „kupní smlouva“).

 

II. Podmínky dodání zboží

 1. Zboží bude kupujícímu dopraveno vždy prostřednictvím zasílatele, přepravní společnosti TOPTRANS, spol. s r.o. (dále jen dopravce / zasílatel“) na dobírku. 

Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněna okamžikem, kdy je prodávající předá dopravci / zasílateli k přepravě pro kupujícího.

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě, která je sjednána v kupní smlouvě.

Kupující je povinen za zboží zaplatit sjednanou kupní cenu, převzít objednané zboží a případně činit další úkony umožňující prodávajícímu dodání zboží.

Odmítne-li kupující převzít dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady  vynaložené na dodávku a odvoz zboží, jehož převzetí bylo odmítnuto a uhradit ušlý zisk prodávajícího (obchodní marži z prodeje konkrétního produktu).

Zjistí-li prodávající, že nebude schopen z provozních či jiných důvodů dodržet sjednanou dobu dodání zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu a sdělí mu náhradní termín dodání. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání zboží, a to v trvání nejméně dvou týdnů.

Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech, oznámí-li to kupujícímu s dostatečným předstihem.

III. Balení zboží

 1. Dodávané zboží je baleno pro přepravu smluveným způsobem, nebo způsobem, který je potřebný k uchování a ochraně zboží.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání úředních povolení potřebných pro dodání zboží, pokud přicházejí v úvahu.
 2. Kupující nese veškeré náklady spojené se zbožím od okamžiku jeho dodání, přičemž náklady na dodání zboží ve smyslu odst.1. čl.II. VOP jsou připočteny k ceně dle ust. čl. V. VOP. Kupující je rovněž povinen nést veškeré clo, daně a jiné poplatky, jakož i náklady spojené s celním odbavením, pokud placení cla, daní, jiných poplatků či nákladů přichází v úvahu.

V. Kupní cena a její úhrada

 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě.
 2. Kupní cenu tvoří: cena bez daně z přidané hodnoty, cena dopravy (dodání zboží), příslušná částka daně z přidané hodnoty.
 3. Kupní cena je kupujícím vždy hrazena prostřednictvím dobírky současně s dodáním zboží. Prodlení se zaplacením kupní ceny je považováno za podstatné porušení smlouvy. Ust. § 450 odst. 3. obchodního zákoníku se nepoužije.
 4. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě, že kupující nezaplatí ani v dodatečné lhůtě 14 dnů prodávající může odstoupit od kupní smlouvy. Kupující se v tom případě zavazuje uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dodávku a odvoz zboží a ušlý zisk prodávajícího (obchodní marži z prodeje konkrétního produktu). Kupující hradí vzniklou škodu v plném rozsahu, i kdyby byla tato škoda kryta úroky z prodlení ve smyslu ust. § 368 odst. (2) obchodního zákoníku.
 5. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad o zaplacení kupní ceny nejpozději do pěti dnů od zaplacení kupní ceny a tento doklad zaslat kupujícímu.

VI. Přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci.
 2. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

VII. Přechod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ve smyslu ust. § 445 obchodního zákoníku teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

VIII. Záruka za jakost, vady zboží a podmínky jejich uplatnění

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží týkající se jeho množství, provedení nebo jakosti, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po jeho dodání, nejpozději však do deseti dnů od tohoto dodání. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně oznámit prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistil. Společně s písemným oznámením je kupující povinen zaslat prodávajícímu i zboží, jehož vady uplatňuje. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena vadného zboží.
 3. Práva vyplývající z vad zboží nemohou být kupujícímu přiznána, pokud kupující neoznámí prodávajícímu výskyt vad bez zbytečného odkladu poté, kdy
  1. vady zjistil,
  2. při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit, nebo
  3. vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
 4. Společně s oznámením o výskytu vad je kupující povinen uvést, jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Je-li dodáním zboží s vadami kupní smlouva porušena podstatným způsobem, může kupující:
  1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží,
  2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku podle předcházejícího odstavce společně s oznámením o výskytu vad, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.
 6. Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.
 7. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost, a to v trvání 12 měsíců od okamžiku dodání zboží kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena v dokumentaci daného zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, pokud je takovým návodem opatřeno.  
 8. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Platnost a účinnost obchodních podmínek
  1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. prosince 2007 do odvolání přijetím a vyhlášením podmínek nových.
 2. Právní úprava a řešení sporů
  1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy a neupravené smlouvou, obchodními podmínkami či zavedenými zvyky smluvních stran, se řídí českým právním řádem a především příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
  2. Prodávající a kupující se výslovně dohodli, že veškeré spory vznikající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží, a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ 27688798. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných touto společností, a to v jejich znění účinném ke dni doručení žaloby do sídla označené společnosti. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou zveřejněny na internetové adrese www.spory-online.cz.
 3. Doručování
  1. Listiny či jiné záznamy obsahující právní úkony učiněné písemnou formou nebo ostatní písemné zprávy či oznámení mohou být druhé smluvní straně buď předávány osobně nebo zasílány doporučenou poštou, faxem či elektronickou poštou na adresu uvedenou ve formulářové objednávce, případně na jinou adresu, kterou daná smluvní strana druhé smluvní straně písemně sdělí.
  2. Jakékoliv listiny či jiné záznamy obsahující písemně učiněný právní úkon nebo ostatní písemné zprávy či oznámení se považují za doručené, nedošlo-li ke skutečnému doručení dříve:
   1. při osobním předávání okamžikem jejich předání příjemci;
   2. při doručování doporučenou poštou v rámci České republiky třetím pracovním dnem po jejich řádném předání k poštovní přepravě pro doručení příjemci;
   3. při doručování doporučenou poštou do místa nebo z místa ležícího mimo Českou republiku pátým pracovním dnem po jejich řádném předání k poštovní přepravě pro doručení příjemci;
   4. při doručování faxem a elektronickou poštou v den odeslání.
  3. K tomu, aby mohlo být doručení považováno za prokázané, postačí:
   1. při osobním předávání písemné potvrzení příjemce o přijetí;
   2. při doručování doporučenou poštou potvrzení pošty osvědčující podání zásilky k přepravě doporučenou poštou příjemci;
   3. při doručování faxem zpráva vytištěná faxovým přístrojem o tom, že bylo příjemci doručeno; a
   4. při doručování elektronickou poštou zpětně oznámení serveru příjemce o doručení. 
 4. Prodávající i kupující se zavazují neprodleně sdělit druhé straně podstatné skutečnosti, jejichž neznalost v průběhu plnění obchodního případu může ovlivnit jeho jinak bezproblémovou realizaci, jako je případná změna sídla firmy, změna dodací adresy, změna bankovního spojení, změna DIČ apod.
 5. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje o kupujícím pro účely plnění povinností prodávajícího, jakožto zpracovatele osobních údajů, které vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.